fbpx

Wsparcie dla inwestora

 

Każdy inwestor zainteresowany podjęciem działalności gospodarczej w gminie Polkowice może liczyć na:

 • pomoc w załatwianiu wszelkich spraw formalno – prawnych, należących do kompetencji Gminy, a związanych z uruchomieniem na jej terenie działalności gospodarczej, w tym angażowanie podmiotów zależnych (spółki miejskie, jednostki organizacyjne) właściwych merytorycznie ze względu na charakter wnoszonej sprawy oraz pośredniczenie w organizowaniu spotkań z dostawcami mediów;
 • doradztwo na każdym etapie uruchamiania przedsięwzięcia gospodarczego;
 • elastyczne i otwarte podejście władz i pracowników urzędu do inwestorów;
 • pomoc w procesie dostosowywania lokalnego systemu kształcenia do indywidualnych potrzeb;
 • uwzględnianie, w miarę realnych możliwości, oczekiwań inwestorów przy realizacji strategicznych zadań związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury technicznej na terenie gminy;
 • zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową uregulowane uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach (Uchwała nr XXX/352/21 z dnia 23 marca 2021 r.).

 

Zachęty inwestycyjne regionalne:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową (Uchwała nr XXX/352/21 z dnia 23 marca 2021 r. ze zm.).

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów:

1) nowo zakupione grunty;

2) nowo zakupione lub nowo wybudowane budynki lub ich części;

3) nowo zakupione lub nowo wybudowane budowle lub ich części

 • związane z działalnością gospodarczą będące własnością lub będące w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, stanowiące inwestycję początkową i zrealizowaną na terenie gminy Polkowice.

Zwolnień udziela się przedsiębiorcy po spełnieniu następujących warunków:

 

 • na okres 3 lat, w przypadku:
  1. utworzenia nie mniej niż 30 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją oraz nieprzekroczenia dopuszczalnej wartości intensywności pomocy,
  2. zrealizowania inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 5 milionów złotych oraz nieprzekroczenia dopuszczalnej wartości intensywności pomocy;
 • na okres 5 lat, w przypadku:
  1. utworzenia nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją oraz nieprzekroczenia wartości dopuszczalnej intensywności pomocy,
  2. zrealizowania inwestycji, której koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 10 milionów złotych oraz nieprzekroczenia wartości dopuszczalnej intensywności pomocy.

 

Więcej informacji na ten temat udzieli:

Anna Dziedzic

tel. +48 76 847 41 45

e-mail: a.dziedzic@gmina.polkowice.pl

 

Gminny Bank Kadr (GBK)

To zbudowany w 2015 r. projekt społeczny polkowickiego samorządu. Koncentruje swoje działania wokół aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Polkowice. Każdy mieszkaniec gminy zameldowany na pobyt stały od minimum 24 miesięcy może zarejestrować się w GBK i korzystać z form pomocy zarówno finansowej (wybrane formy aktywizacji zawodowej) jak i wsparcia w postaci szkoleń miękkich, spotkań z pracodawcami i łatwego dostępu do ofert pracy. GBK proponuje swoim członkom aktywizację zawodową w postaci środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie tworzonego dla nich stanowiska pracy, szkolenie indywidualne oraz staż.

 

Więcej informacji na ten temat udzieli:

Diana Chylińska

tel. +48 76 847 41 53

e-mail: d.chylinska@gmina.polkowice.pl

https://gbk.polkowice.eu/

 

Zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE).

 

Decyzja o wsparciu nowej inwestycji, realizowanej na obszarze zarządzanym przez LSSE S.A. wydaje Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

Decyzja o wsparciu jest wydawana na wniosek Przedsiębiorcy na okres 10 lat i zawiera warunki dotyczące:

 

W decyzji o wsparciu wskazuje się:

 • okres jej obowiązywania;
 • przedmiot działalności gospodarczej;
 • warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić, dotyczące:
  • zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników;
  • poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
  • terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;
  • maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
  • kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;
  • terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest tu: https://lsse.eu/informacje-dla-inwestora/, bądź u pracowników Departamentu Obsługi Przedsiębiorców Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Magdalena Barczyk – Monteiro
tel. +48 697 890 426
monteiro@lsse.eu

Agnieszka Kos
tel. +48 733 770 207
kos@lsse.eu

Łukasz Maciejewski
tel. +48 607 770 437
maciejewski@lsse.eu

Justyna Hubiak
tel. +48 537 770 954
hubiak@lsse.eu

 

Zachęty inwestycyjne – krajowe

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.(znowelizowanego 25 marca 2021 r.) Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

 

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

 

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy przewidziane jest dla inwestycji w Centrum Usług Biznesowych oraz w Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych.

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji przewidziane jest dla inwestycji Strategicznej, Innowacyjnej oraz w Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030

 

Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na https://www.paih.gov.pl/pl oraz www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

 

Dodatkowo wsparcie inwestorów na poziomie krajowym i lokalnym zapewniają:

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube