fbpx

Projekt zmiany Studium w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice

z prawej zielona tablica z białym napisem: Jedrzychów. dalej widać budynek o jasnej elewacji i zarysy zabudowy wsi. Z lewej strony biegnie droga asfaltowa.
Wiadomości z gminy
fot. Archiwum

Trwają prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice w obrębie Jędrzychowa. Projekt, razem z prognozą oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu (od 23 września do 17 października).

– Każdy może złożyć uwagi do Studium i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie, zanim zostanie uchwalony – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Głos mieszkańców jest bardzo ważny. To oni powinni mieć wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza gmina.

Każdą sprawę, indywidualnie, rozpatrują autorzy Studium – urbaniści i architekci, a dokument zatwierdzają burmistrz i radni.

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony jest w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19, pok. 5 w godzinach pracy urzędu. Dostępny też jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Aktualności i Ogłoszenia – różne. Aby sprawdzić przeznaczenie działek ewidencyjnych w projekcie Studium należy wejść na System Informacji Przestrzennej Gminy Polkowice: polkowice.e-mapa.net, projekt znajduje się w warstwie zagospodarowanie przestrzenne.

Propozycje i uwagi trzeba zgłosić na piśmie, ustnie do protokołu albo podczas dyskusji publicznej, która odbędzie się we wtorek 11 października w godz. 15-17 w świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie, przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), powinny zgłosić swoją potrzebę na minimum trzy dni przed dyskusją publiczną lub planowanym udziałem w wyłożeniu. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 76 724 67 88 albo wysłać wiadomość na adres e-mail: kancelaria@gmina.polkowice.pl z dopiskiem „wyłożenie projektu Studium Jędrzychów” lub zgłosić taką potrzebę w inny dogodny dla siebie sposób.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 8 listopada.

red. ULK
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube