fbpx

Komunikat w sprawie warunków zakupu węgla kamiennego – sprzedaż końcowa

Komunikat w sprawie warunków zakupu węgla kamiennego – sprzedaż końcowa
Wiadomości z gminy
fot. freepik

Komunikat z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie preferencyjnej sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wniosek można pobrać, klikając tutaj (PDF) oraz tutaj (DOC). Papierowe egzemplarze wniosku będzie także można pobrać w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice (Ratusz, parter).

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, można zasięgnąć informacji pod nr. tel. 881 774 033, w godzinach pracy urzędu.

Po poprawnym wypełnieniu wniosku należy go złożyć w wersji papierowej w kancelarii UG Polkowice lub przesłać elektronicznie za pomocą platformy ePUAP. Złożony wniosek będzie podlegał weryfikacji.

Gmina Polkowice ogłasza, że dnia 8 maja 2023 r. rozpoczyna sprzedaż końcową paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Gmina dysponuje następującym asortymentem węgla przeznaczonego do sprzedaży:

  1. Ekogroszek 35 120 kg ( 35,12 tony);
  2. Orzech 6 040 kg (6,04 tony).

Cena 1 tony węgla wynosić będzie 1 740,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści złotych 00/100).

Wnioski od osób zainteresowanych zakupem przyjmowane będą do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane wg kolejności złożenia kompletnego wniosku.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania zapasów węgla.

Osobą uprawnioną do zakupu węgla kamiennego jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, spełniająca warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.

Dla sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilościowych. Każda osoba uprawniona będzie miała prawo zakupu dowolnej ilości węgla.

Sprzedaż węgla prowadzona będzie na podstawie wniosków złożonych w formie:

– papierowej w Urzędzie Gminy Polkowice, Rynek 1, 59 – 100 Polkowice;

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : https://epuap.gov.pl/GminaPolkowice/SkrytkaESP. potwierdzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Zakupu węgla mogą dokonać również osoby spoza gminy Polkowice, przy czym do wniosku winny dołączyć zaświadczenie o tym, że są uprawnione do dodatku węglowego, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Druk wniosku pobrać można ze strony internetowej gminy Polkowice www.polkowice.eu w zakładce: PRZYDATNE LINKI znajdującej się na stronie głównej, a także w Urzędzie Gminy Polkowice w budynku Ratusza – kancelaria pokój 10.

Warunkiem zakupu węgla kamiennego jest pozytywne zweryfikowanie wniosku o zakup preferencyjny. Wyniki weryfikacji zostaną przekazane Wnioskodawcy w formie telefonicznej lub mailowej. Po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zobowiązany jest do osobistego odbioru pisma potwierdzającego wyniki weryfikacji w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice przy ul. Górnej 2 pokój 4 w następujących godzinach:

– od 7:45 do 15:00 w poniedziałek, środa czwartek,

– od 7:45 do 16:30 we wtorek,

– od 7:45 do 13:30 w piątek.

W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy epuap pismo z wynikami weryfikacji zostanie przekazane również za pośrednictwem platformy epuap (elektronicznie).

Wpłaty za zakup węgla należy dokonywać w terminie do 7 dni od daty odbioru pisma.
W przypadku braku terminowej wpłaty wniosek zostaje przesunięty na ostatnią pozycję na liście zakupowej i zakup węgla będzie mógł być zrealizowany dopiero w momencie zrealizowania pozostałych wniosków, pod warunkiem dokonania zapłaty.

Wpłatę za zakup węgla kamiennego można dokonać w następujący sposób:

– przelewem na rachunek bankowy PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Polkowicach, Rynek 38, 59 – 100 Polkowice nr 02 1020 3017 0000 2702 0166 6270 – koszt przelewu wg indywidualnych warunków prowadzenia konta – po stronie wpłacającego. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, adres gospodarstwa domowego z dopiskiem sprzedaż końcowa,

– w banku PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Polkowicach, Rynek 38, 59 – 100 Polkowice na rachunek 02 1020 3017 0000 2702 0166 6270. Koszty obsługi wpłaty leżą po stronie wpłacającego, a ich wysokość nie jest zależna od Gminy. Zgodnie z Taryfą opłat i prowizji koszt wpłaty w banku PKO BP S.A. wynosi 30 zł. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, adres gospodarstwa domowego z dopiskiem sprzedaż końcowa,

– w wyjątkowych sytuacjach w kasie Urzędu Gminy Polkowice (płatność wyłącznie kartą płatniczą).

Dokumentem upoważniającym do odbioru węgla jest faktura wystawiona w Urzędzie Gminy Polkowice, którą można odebrać w kasie Urzędu, w Polkowicach, ul. Rynek 1.

Kasa Urzędu Gminy Polkowice jest czynna:

– poniedziałek, środa, czwartek od 7:45 do 15:00

– wtorek od 7:45 do 16:30

– piątek od 7:45 do 13:30

Pracownik Urzędu Gminy Polkowice poinformuje o terminie odbioru faktury telefonicznie lub elektronicznie.

O ostatecznej kolejności zakupu węgla w ramach sprzedaży końcowej będzie decydować data dokonania zapłaty.

Certyfikat jakości oferowanego węgla potwierdzający jego parametry, dostępny będzie do wglądu w Urzędzie Gminy Polkowice oraz w wyznaczonym miejscu odbioru węgla. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanego węgla tj. jego różnicę w stosunku do certyfikatu.

Miejscem odbioru węgla kamiennego jest Skład Opału Firmy SAM-BUD-ROL Radwanice ul. Głogowska 2, 59 – 160 Radwanice, otwarty pon.- pt. 8.00 – 16.00 sob. 8.00 – 12.00, tel. 668 324 000.

Przed odbiorem węgla kamiennego należy okazać pracownikowi Składu Opału oryginał opłaconej faktury za zakup węgla kamiennego.

Osoba odbierająca węgiel zobowiązana jest do potwierdzenia odbioru wydanego węgla w dokumentacji Składu Opału.

Gmina Polkowice nie zapewnia transportu zakupionego węgla. Paliwo można odebrać własnym transportem lub odpłatnie skorzystać z usług składu opałowego.

Informujemy, że gmina Polkowice sprzedaje węgiel zakupiony z Polskiej Grupy Górniczej S.A., ekogroszek z kopalni KWK ROW Ruch Chwałowice natomiast orzech z kopalni KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.

INFORMACJA DODATKOWA:

Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcy gminy Polkowice spełniający warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, chcący zakupić paliwo stałe (węgiel kamienny) w innej gminie lub u innego podmiotu prowadzącego sprzedaż końcową, mogą dokonać takiego zakupu pod warunkiem przedłożenia w danej gminie lub u innego podmiotu zaświadczenia wydanego przez Burmistrza Polkowic na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 2, 59 – 100 Polkowice. Zaświadczenie wydawane jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat. Wnioski do pobrania znajdują się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach.

red. MS
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube