fbpx

Komunikat w sprawie warunków zakupu węgla kamiennego

Komunikat w sprawie warunków zakupu węgla kamiennego
Wiadomości z gminy
fot. freepik

Wnioski na zakup preferencyjny węgla przyjmowane będą do 15 kwietnia 2023 roku – zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wniosek można pobrać, klikając tutaj(PDF) oraz tutaj (DOC). Przykładowy, wypełniony poprawnie wniosek, można zobaczyć tutaj. Papierowe egzemplarze wniosku będzie także można pobrać w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice (Ratusz, parter).

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, można zasięgnąć informacji pod nr. tel. 881 774 033, w godzinach pracy urzędu.

Po poprawnym wypełnieniu wniosku należy go złożyć w wersji papierowej w kancelarii UG Polkowice lub przesłać elektronicznie za pomocą platformy ePUAP. Złożony wniosek będzie podlegał weryfikacji.

Przypominamy, że prawo do zakupu węgla po cenie preferencyjnej (2 tys. zł za tonę) w ramach rządowego programu pomocowego mają te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu preferencyjnego węgla kamiennego, albo dokonano go w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość nie zakupionego paliwa stałego przechodzi na rok 2023.

W związku z przystąpieniem Gminy Polkowice do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Polkowice określa się następujące warunki zakupu:

 1. Osobą uprawnioną do zakupu węgla kamiennego jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, spełniająca warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.
 2. Maksymalna ilość węgla kamiennego dostępna w ramach zakupu preferencyjnego dla jednego gospodarstwa domowego wynosi łącznie 3000 kg sprzedawanych w dwóch okresach zakupowych tj.1500 kg do 31 grudnia 2022 r. (I okres zakupowy) i 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. (II okres zakupowy).
 3. Sprzedaż węgla kamiennego prowadzona będzie na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Gminy Polkowice, Rynek 1, 59 – 100 Polkowice w trybie ciągłym od dnia 14 listopada 2022 r. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, która dostępna jest pod adresem: https://epuap.pl/GminaPolkowice/SkrytkaESP. W przypadku złożenia wniosku o zakup węgla kamiennego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.
 4. Wniosek o zakup węgla kamiennego składa się odrębnie na każdy okres zakupowy. I okres zakupowy w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. i na II okres zakupowy od 1 stycznia 2023 r. Na II okres zakupowy wnioski przyjmowane będą od 2 stycznia 2023 r. We wniosku należy zadeklarować ilość węgla wraz z sortymentem jaki chcemy kupić w zaokrągleniu do 100 kg.
 5. Druk wniosku pobrać można ze strony internetowej Gminy Polkowice polkowice.eu w zakładce: PRZYDATNE LINKI znajdującej się na stronie głównej, a także w Urzędzie Gminy Polkowice w budynku Ratusza – kancelaria pokój 10.
 6. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego rozpatrywane są wg kolejności złożenia.
 7. Warunkiem zakupu węgla kamiennego jest pozytywnie zweryfikowany wniosek o zakup preferencyjny, o czym wnioskujący zostanie poinformowany pisemnie. Następnie, gdy węgiel będzie dostępny na składzie, wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o możliwości zapłaty i odbioru węgla.
 8. Sprzedaż węgla kamiennego prowadzona będzie do 30 kwietnia 2023 r.
 9. Wpłatę za zakup paliwa stałego można dokonać w następujący sposób:
 • przelewem na rachunek bankowy PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Polkowicach, Rynek 38, 59 – 100 Polkowice na rachunek (02 1020 3017 0000 2702 0166 6270) – koszt przelewu wg indywidualnych warunków prowadzenia konta – po stronie wpłacającego. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, okres zakupowy (I lub II), adres gospodarstwa domowego.
 • w banku PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Polkowicach, Rynek 38, 59 – 100 Polkowice na rachunek (02 1020 3017 0000 2702 0166 6270). Koszty obsługi wpłaty leżą po stronie wpłacającego, a ich wysokość nie jest zależna od Gminy. Zgodnie z Taryfą opłat i prowizji koszt wpłaty w banku PKO BP S.A. wynosi 30 zł. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, okres zakupowy (I lub II), adres gospodarstwa domowego.
 • w wyjątkowych sytuacjach w kasie Urzędu Gminy Polkowice (płatność wyłącznie kartą płatniczą).
 1. Wpłata za węgiel kamienny uiszczana jest odrębnie za każdy okres zakupowy po uzyskaniu potwierdzenia o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o zakup preferencyjny węgla.
 2. Przed odbiorem węgla kamiennego należy odebrać fakturę, która będzie stanowiła podstawę do wydania węgla. Fakturę będzie można odebrać
  w kasie Urzędu Gminy Polkowice w godzinach:
 • poniedziałek, środa, czwartek od 7:45 do 15:00
 • wtorek od 7:45 do 16:30
 • piątek od 7:45 do 13:30
 1. Pracownik Urzędu Gminy Polkowice skontaktuje się i poinformuje o terminie odbioru faktury.
 2. Cena paliwa stałego dystrybuowanego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za 1 tonę brutto.
 3. W ramach zakupu preferencyjnego na terenie Gminy Polkowice, dystrybuowane będą następujące sortymenty węgla kamiennego: groszek, ekogroszek, kostka i orzech.
 4. Przed zamówieniem węgla kamiennego – groszku należy sprawdzić dokumentację techniczno–rozruchową kotła, która określa rodzaj frakcji groszku przeznaczonego do danego kotła.
 5. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanego węgla kamiennego, tj. jego różnice w stosunku do certyfikatu, o którym mowa w pkt. 17.
 6. W Urzędzie Gminy Polkowice oraz w wyznaczonym miejscu odbioru paliwa stałego dostępny będzie do wglądu certyfikat jakości oferowanego węgla kamiennego potwierdzający jego parametry.
 7. Miejscem odbioru węgla kamiennego jest Skład Opału Firmy SAM-BUD-ROL Radwanice ul. Głogowska 2, 59 – 160 Radwanice, otwarty pon.- pt. 8.00 – 16.00 sob. 8.00 – 12.00, tel. 668 324 000.
 8. Przed odbiorem węgla kamiennego w składzie należy okazać pracownikowi oryginał opłaconej faktury za zakup węgla kamiennego.
 9. Osoba odbierająca węgiel zobowiązana jest do potwierdzenia odbioru wydanego węgla kamiennego w dokumentacji wydającego.
 10. Gmina Polkowice nie zapewnia transportu zakupionego węgla z miejsca odbioru wskazanego w pkt. 18 do gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Paliwo można odebrać własnym transportem lub odpłatnie skorzystać z usług składu opałowego.
 11. Informujemy, że przy zakupie II partii węgla od stycznia 2023 r. warunki zakupu mogą się różnić od obowiązujących w 2022 r.
 12. Informujemy, że Gmina zaakceptowała ofertę Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
  z którą została zawarta umowa dotycząca zakupu węgla. Oferowany przez Spółkę węgiel, wg oferty ma pochodzić z polskich kopalni KWK Piast – Ziemowit ruch Piast, KWK Wesoła, KWK Piast – Ziemowit ruch Wola.

 

 

red. Roman Tomczak
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube