Nowe stawki podatku od nieruchomości

Nowe stawki podatku od nieruchomości
Wiadomości z gminy

Rada Miejska uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomości. W przyjętej przez rajców uchwale znalazła się również propozycja zwolnień z podatku, na której skorzystają mieszkańcy Gminy będący właścicielami domów jedno i wielorodzinnych, mieszkań i innych budynków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – np. garaże, budynki gospodarcze – i gruntów pozostałych, na których położone są domy mieszkalne, czy też budynki pozostałe.

Na decyzji radnych skorzystają również osoby, którzy wynajmują mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach,  Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czy też są właścicielami mieszkań stanowiących własność gminy. Podjęta uchwała powinna przełożyć się na wymierną korzyść w postaci utrzymania czynszów na poziomie ustalonym po wprowadzeniu tego zwolnienia w roku 2019.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatkowych co roku ulega zmianom dostosowanym do poziomu inflacji. W związku z tym, stawki zaproponowane w przyjętej uchwale są wyższe średnio o 1,8% od stawek obowiązujących w roku 2019. W uchwale znalazła się jednak propozycja Burmistrza Polkowic o zwolnieniach podatkowych dotyczących gruntów, budynków lub ich części przeznaczonych, na działalność: opiekuńczą, kulturalną, sportową, czy statutową działalność pożytku publicznego (stowarzyszenia, fundacje).

Wśród podmiotów, które objęte zostały uchwałą są m.in.: Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Centrum Kultury, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, KS Polkowice.  Zwolnienie ww. podmiotów w zdecydowanym zakresie nie wpłynie na wynik budżetu, bowiem środki na pokrycie podatków jednostek organizacyjnych gminy (za wyjątkiem Straży Pożarnej i Policji) były zabezpieczane w budżecie Gminy po stronie wydatków, z jednej strony, i jako dochody budżetu, z drugiej.

Wsparcie dla rolników

Również jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. W wyniku tej uchwały z pomocy gminy skorzystają rolnicy działający na terenie gminy. Zgodnie z decyzją miejskich rajców, poziom podatku rolnego w roku 2020 nie ulegnie zmianie.

Przyjęcie uchwały w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza Polkowic powoduje, że podatek rolny w 2020 roku będzie blisko 3 krotnie niższy od podatku, jaki gmina mogłaby pobierać przyjmując średnią cenę żyta na poziomie wynikającym Komunikatu Prezesa GUS.

Propozycja Burmistrza Polkowic podyktowana była stratami rolników ponoszonymi w związku z panującą już drugi rok z rzędu suszą.