fbpx

Jędrzychów będzie miał Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Jędrzychów będzie miał Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Wiadomości z gminy
fot. K.Pikor

Mieszkańcy Jędrzychowa już niedługo będą mogli cieszyć się nowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Urzędzie Gminy wyłożono do publicznego wglądu, propozycję projektantów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Każdy może zapoznać się z dokumentacją, a do 24 kwietnia można zgłaszać swoje uwagi.

Obecnie dla Jędrzychowa obowiązują dwa MPZP – jeden uchwalony w 1999 roku, a drugi w 2019. Istnieje pilna konieczność na ujednolicenie i uaktualnienie Planu po to by wszyscy mieszkańcy i inwestorzy dokładnie wiedzieli gdzie i co można budować.

– Plan Zagospodarowania Przestrzennego to bardzo ważny, wręcz podstawowy dokument jeżeli chodzi o możliwość ustalenia w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni i inne miejsca użyteczności publicznej – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Dlatego bardzo zależy nam na uzyskaniu opinii mieszkańców Jędrzychowa dotyczących planu . Głos mieszkańców jest dla nas najważniejszy. Wspólnie twórzmy otaczającą nas przestrzeń tak, żeby była przyjazna i funkcjonalna. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem i czynny udział w dyskusji nad planem. Zapewniam, że wszystkie złożone uwagi zostaną wnikliwie rozpatrzone i w miarę możliwości załatwione po myśli wnioskujących.

Możliwość wniesienia uwag do projektu planu daje szansę wszystkim zainteresowanym na przedstawienia swojego zdania, co do określonych rozwiązań, które zostały zaproponowane w projekcie planu. Uwagi do projektu są elementem publicznej dyskusji nad ustaleniami planu, w którym istotnym elementem jest indywidualny punkt widzenia na ten akt prawa miejscowego. Uwagi do projektu planu może wnieść każdy zainteresowany, w tym też inwestorzy, którzy chcieliby przeprowadzić inwestycję na danym obszarze. Nie jest ważne to, czy wnoszący uwagi jest właścicielem nieruchomości położonej na terenie objętym projektem planu, czy ma do nieruchomości jakiekolwiek prawa, jak również czy w ogóle jest mieszkańcem danej gminy. Jedynym wymogiem jest chęć wniesienia uwag do projektu planu, która może przybierać różne formy, tj. ogólnych uwag lub też bardziej szczegółowych rozwiązań, w tym propozycje alternatywne.

Procedura uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje także dyskusję publiczną nad planem. I taka dyskusja odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie we wtorek 28 marca w godzinach 15:00-17:00. Podczas dyskusji każdy będzie mógł złożyć uwagi do planu i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne – każda uwaga będzie indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez burmistrza i radnych. Należy jednak pamiętać, że udział mieszkańców w wyłożeniu musi mieć charakter formalny, co oznacza, że wszelkie uwagi trzeba zgłosić na piśmie, albo ustnie do protokołu podczas dyskusji publicznej. Uwagi formalne można w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia.

Projekt planu miejscowego obejmuje obszar wyznaczony w obrębie Jędrzychów. Składa się on z dwóch części: tekstu oraz rysunku. Z pełną dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Polkowice, w kamienicy przy ul. Rynek 19 pok. 5, w godzinach pracy urzędu lub w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce aktualności i ogłoszenia, różne. W Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Polkowice: polkowice.e-mapa.net w warstwie zagospodarowanie przestrzenne można sprawdzić przeznaczenie działek ewidencyjnych
w projekcie planu.

red. DeeS
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube