Czas na młodzież!

Młodzież wracająca ze szkoły
Wiadomości z gminy
fot. Ryszard Flisiewicz

Wkrótce odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice, która  ma za zadanie reprezentować interesy młodych mieszkańców i mieszkanek naszej Gminy. Już od 18 września będzie można zgłaszać kandydatów.

– Podstawą działalności Młodzieżowej Rady jest praca społeczna radnych. Radni za pełnienie swoich funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet.  Celem działania Rady jest kreowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, koordynowanie ich samorządowej działalności, pośredniczenie w kontaktach między nimi, a władzami gminy Polkowice – tłumaczy Anna Pełechaty Dyrektor Biura Rady Miejskiej.

 

Osoby zainteresowane członkostwem w Młodzieżowej Radzie Gminy mogą zgłaszać się od 18.09 – 24.09 za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy PolkowiceKLIKNIJ TUTAJ oraz w Biurze Rady Miejskiej. Wypełniony formularz powinni złożyć do Okręgowej Komisji Wyborczej. Do zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie listy podpisów osób popierających kandydaturę. Lista powinna zawierać poparcie minimum 10 osób w wieku 15-21 lat zamieszkujących stale na terenie gminy Polkowice (można dokonać poparcia więcej niż jednego kandydata).

 

Radnym Młodzieżowej Rady może być każda osoba zamieszkała w gminie Polkowice, która w dniu wyborów ukończyła co najmniej 15, a nie ukończyła 21 lat. Jej kadencja trwa 3 lata.

 

Jak stanowi Statut Młodzieżowej Rady Gminy, realizuje ona swoje cele w szczególności poprzez:

– reprezentowanie młodzieży, organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów oraz innych form poszerzania wiedzy,

– wspieranie i organizowanie życia kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego w środowiskach młodzieżowych,

– zgłaszanie wniosków i postulatów do organów gminy,

– współpracę z władzami gminnymi, oświatowymi oraz organizacjami w zakresie spraw dotyczących     młodzieży,

– upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży.

 

Do zadań Młodzieżowej Rady należy:

– opiniowanie spraw dotyczących młodzieży na wniosek organów gminy poprzez podejmowanie uchwał,

– inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym,

– współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy,

– wybór oraz odwoływanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady,

– powoływanie komisji,

– przyjmowanie sprawozdań z działalności Młodzieżowej Rady,

– podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady.

 

Lista kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy zostanie ogłoszona 26 września. Natomiast wybory odbędą się 2 października. 

 

Kandydaci na członków OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice mogą zgłaszać się w terminie od 12-17 września za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice KLIKNIJ TUTAJ oraz w Biurze Rady Miejskiej

 

 

red. Paula Piastowska