Będą reprezentować seniorów

Kartka z napisem senior
Wiadomości z gminy
fot. Paula Piastowska

Od 1 października będzie można zgłaszać kandydatów do Rady Seniorów Gminy Polkowice, której zadaniem jest reprezentowanie potrzeb oraz interesów osób starszych z naszej Gminy.

– Celem działania Rady jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych gminy Polkowice poprzez ich reprezentowanie i wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej w kierunku poprawy jakości życia osób starszych – podkreśla Anna Pełechaty dyrektor Biura Rady Miejskiej.

 

Kandydatów na członków Rady Seniorów mogą zgłaszać przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych, uniwersytetów trzeciego wieku. Zgłoszenia może dokonać również grupa 10 seniorów, posiadających bierne prawo wyborcze do Rady. Kandydatów można zgłaszać od 01.10 – 07.10.

 

Kandydatami na członków Rady mogą być wyłącznie osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na terenie gminy Polkowice.

 

Główne cele Rady Seniorów to reprezentowanie i ochrona praw i potrzeb osób starszych oraz ich środowisk wobec władz gminy Polkowice, tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów oraz włączenie osób starszych w życie publiczne, społeczne i ekonomiczne gminy Polkowice.

 

Jak stanowi Statut Rady Seniorów Gminy Polkowice realizuje ona swoje cele poprzez:

– współpracę z władzami samorządowymi gminy Polkowice przy rozstrzyganiu kwestii istotnych dla osób starszych,

– występowanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej,

– zgłaszanie uwag do projektów uchwał dotyczących seniorów,

– wypracowanie i przyjmowanie wspólnych stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących osób starszych,

– udział w tworzeniu programów współpracy i innych dokumentów w perspektywie krótko i długookresowej oraz polityki senioralnej gminy Polkowice,

– programowanie aktywności seniorów w zakresie kultury, rekreacji, turystyki i edukacji,

–występowanie w sprawach służących rozwojowi działań na rzecz osób starszych i solidarności międzypokoleniowej,

– współpracę z organizacjami i instytucjami społecznymi w sprawach planowania i podejmowania działań na rzecz osób starszych,

– upowszechnianie wiedzy i informacji oprawach, ulgach, oczekiwaniach i potrzebach osób starszych w gminie Polkowice,

– współpraca w sprawach dotyczących istotnych oczekiwań i potrzeb osób starszych.

Lista kandydatów do Rady Seniorów Gminy Polkowice zostanie ogłoszona 9 października. Natomiast wybory odbędą się 23 października.

 

Kandydaci na członków OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w wyborach do Rady Seniorów Gminy Polkowice mogą zgłaszać się w terminie od 24 – 30 września za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice oraz w Biurze Rady Miejskiej.

red. Paula Piastowska