Konsultacje trwają

Konsultacje trwają
Wiadomości z gminy

Przypominamy, że wciąż trwają konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Polkowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Propozycje zmian można składać do środy (13.11).

Cele, jakie są realizowane w ramach uchwały to m. in. tworzenie warunków do prowadzenia działań na rzecz mieszkańców Gminy, zapewnienie równego dostępu dla mieszkańców Gminy do oferty Gminy wynikającej z realizacji jej zadań przez organizacje, czy też stworzenie warunków do współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi, Burmistrzem i organizacjami.

Współpraca obejmuje poniższe sfery:
-ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,
-kultura i tradycja narodowa oraz krajoznawstwo,
-edukacyjna opieka wychowawcza,
-ekologia i ochrona zwierząt,
-kultura fizyczna,
-działalność wspomagająca,
-organizacja wolontariatu.

Propozycje zmian należy składać w formie pisemnej na specjalnie przygotowanym druku.

Szczegóły oraz formularz do składania propozycji zmian dostępnie są  tutaj

 

red. Marta Charymska