Polkowicki Pakiet Gospodarczy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirus – COVID-19


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polkowickich przedsiębiorców Burmistrz Polkowic prezentuje „Polkowicki Pakiet Gospodarczy”.

Pomoc jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie gminy Polkowice. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy, prowadzących między innymi działalność handlową i gastronomiczną.

Zapisy rozporządzenia spowodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności lub wręcz konieczność zaniechania jej prowadzenia.

Aby ograniczyć wpływ kryzysu, z jakim mamy do czynienia na funkcjonowanie polkowickich przedsiębiorców i zapobiec utracie pracy przez mieszkańców gminy Burmistrz Polkowice po dokonaniu wnikliwej analizy możliwości i kompetencji do udzielenia pomocy postanowił wprowadzić do stosowania niniejszy pakiet.

Pakiet jest kierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 491, to jest:

  • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu,
  • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję,
  • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
  • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness,
  • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych,
  • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
  • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych),
  • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej,
  • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,

lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, posiadające status mikro lub małych przedsiębiorstw.

Pakiet obejmuje następujące formy pomocy:

1. Zwolnienie z czynszu dzierżawnego za lokal stanowiący własność gminy za m-ce marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla mikro i małych przedsiębiorców;

2. Zwolnienie z czynszu dzierżawnego za grunty od osób prowadzących działalność gospodarczą za m-ce marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla mikro i małych przedsiębiorców;
(Ulgi w opłatach czynszowych nie dotyczą zobowiązań przedsiębiorców z tytułu mediów – woda, ścieki, energia elektryczna, cieplna i inne)

3. Odroczenie i rozłożenie na raty podatków od nieruchomości za m-ce kwiecień i maj z ostatecznym terminem spłaty do 15 grudnia 2020 r. z możliwością umorzenia opłaty prolongacyjnej (odsetki z tytułu odroczenia terminów zapłaty);

4. W szczególnie trudnych przypadkach umorzenie podatków lokalnych;
(Udzielenie wskazanej powyżej pomocy jest uzależnione od złożenia wniosku razem z wymaganymi przepisami prawa dokumentami. W stosunku do poszczególnych przedsiębiorców podstawą decyzji będzie szczegółowa analiza jego sytuacji, wpływ udzielonej pomocy na interes publiczny i przedsiębiorcy oraz poziom pomocy publicznej otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat licząc od daty złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie.)

5. Dla faktur złożonych do zapłaty począwszy od dnia 24 marca 2020, w okresie od dnia 24 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wszystkie jednostki organizacyjne gminy będą dokonywały płatności za faktury na rzecz przedsiębiorców bez stosowania mechanizmu podzielonej płatności; udogodnienie nie będzie stosowane dla faktur powyżej 15.000 zł brutto, które dotyczą towarów i usług wrażliwych (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane), a obowiązek opłacania których przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności wynika z przepisów prawa;

6. Teleporada dla przedsiębiorcy – dedykowana linia telefoniczna w Urzędzie Gminy Polkowice do obsługi polkowickich przedsiębiorców – tel. 76 847 41 11 oraz e-mail: pakietgospodarczy@gmina.polkowice.pl

Do wniosku o udzielenie pomocy w jednej ze wskazanych powyżej form należy dołączyć:

L.p. Nazwa formularza Plik do pobrana
1 WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH (CZYNSZE DZIERŻAWNE) WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLIK OFFICE
PLIK PDF
2
WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PLIK OFFICE
PLIK PDF
3 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU MAJĄTKOWEGO PLIK OFFICE
PLIK PDF
4 OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU BĄDŹ NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS ORAZ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE PLIK OFFICE
PLIK PDF
5 FORMULARZ  INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS PLIK OFFICE
PLIK PDF
6
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19
PLIK PDF

Podpisany wniosek (preferowany kwalifikowany podpis elektroniczny, przy jego braku wniosek będzie podlegał weryfikacji) wraz z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca może złożyć w następujący sposób:

1. w przypadku wniosku o zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych – czynsze dzierżawne za lokale użytkowe do Polkowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego:
– w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP,
– drogą mailową na adres sekretariat@ppk.polkowice.pl,
– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul.3-go Maja 51, 59-100 Polkowice;
2. w przypadku pozostałych wniosków (czynsze dzierżawne za grunty i podatki lokalne) do Urzędu Gminy Polkowice:
– w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP,
– drogą mailową na adres kancelaria@ug.polkowice.pl,
– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.

 

Ważne! Ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r, poz. 491 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście. 

W pierwszym etapie postępowania możliwe jest złożenie samego wniosku i uzupełnienie pozostałych dokumentów w terminie późniejszym.

Pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych udzielą Państwu niezbędnej pomocy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów wymaganych przepisami prawa

Tłumacz