Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.

Burmistrz Polkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020. Konkurs obejmuje następujące sfery zadań publicznych: Ochrona zdrowia, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Pomoc społeczna, Kultura fizyczna, Edukacyjna opieka wychowawcza. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty należy składać do dnia 3 stycznia 2020 r.

Treść ogłoszenia tutaj