Przejdź do treści

Ogłoszenia urzędowe

 2018-04-19

Zaproszenie do składania ofert

GMINA POLKOWICE

59-100 Polkowice, ul. Rynek 1

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania pn.:

„Budowa sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach

(do 31.08.2017 r. Gimnazjum nr 2 w Polkowicach)”

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105490#

 

 2018-04-19

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice, zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z §6 ust. 5 pkt 1 uchwały XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa 04.05.2018r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.ug.polkowice.pl  w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Kultury ul. Rynek 2, pok.1, tel. 76 724-67-87 lub 76 724-67-07.

 2018-04-05

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w dniu 13.03.2018 r. na realizację zadania publicznego z zakresu:

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2018-04-04

Zmiany dotyczące stowarzyszeń

 Treść informacji - POBIERZ PLIK DOC

 2018-03-26

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach zmieniającej  uchwałę w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Polkowice

 Treść raportu - POBIERZ PLIK PDF

 

 2018-03-23

Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2018-03-15

Listy mieszkaniowe na 2018 rok

  - POBIERZ PLIK  

 Druk ZS-1 Wniosek o najem lokalu mieszkalnego - POBIERZ PLIK RTF

 2018-03-05

DECYZJE PODATKOWE NA ROK 2018

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM NOWEGO PROGRAMU PODATKOWEGO

DECYZJE PODATKOWE NA ROK 2018

ZOSTANĄ WYDANE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

SYTUACJA POWYŻSZA NIE SPOWODUJE ŻADNYCH UJEMNYCH KONSEKWENCJI DLA PODATNIKÓW.

TERMIN ZAPŁATY PODATKU PRZYPADAJĄCY NA 15 MARCA ULEGNIE WYDŁUŻENIU I WYNIESIE 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA DECYZJI.

 

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE KAŻDY Z PODATNIKÓW
OD ROKU 2018 BĘDZIE MIAŁ NADANY INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT PODATKÓW.

INDYWIDUALNY NUMER BANKOWY BĘDZIE PODANY
NA DECYZJACH PODATKOWYCH.

 

 2018-02-20

Informacja o obowiązkach i sankcjach wynikających z przepisów ustawy
z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością
na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.)

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2017-12-06

  e-Składka - POBIERZ PLIK PDF