Przejdź do treści

Ogłoszenia urzędowe

 2018-06-19

Zaproszenie do składania ofert

GMINA POLKOWICE

59-100 Polkowice, ul. Rynek 1

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania pn.:

„Budowa sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach

(do 31.08.2017 r. Gimnazjum nr 2 w Polkowicach)”

 

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119717

 

 2018-06-14

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn rolniczych

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2018-06-11

Burmistrz Polkowic
dnia 11 czerwca 2018 r.
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, dla którego organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 2018-06-08

Burmistrz Polkowic
dnia 8 czerwca 2018 r. ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Integracyjnej z siedzibą w Jędrzychowie 24A,
dla którego organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

 Treść ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF

 Zarządzenie Burmistrza nr 2311/18 z dnia 08.06.18 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. - POBIERZ PLIK PDF

 2018-06-08

 Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP - POBIERZ PLIK PDF

 Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF - POBIERZ PLIK PDF

 2018-06-07

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w dniu 11.05.2018 r.
na realizację zadania publicznego z zakresu:

ochrony zdrowia

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF

 2018-06-07

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna konsultacje projektu
„Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na Dolnym Śląsku na 2019 r.”
.

Konsultacje będą trwały od 14 czerwca do 15 lipa br.

Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/program-wspolpracy-z-ngo/sprawozdawczosckonsultacje/single-view/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacja-3/

 2018-06-05

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Absolwenci klas III oddziałów gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice, zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 1 uchwały XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, w którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno –wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa 29.06.2018r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.ug.polkowice.pl  w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Kultury ul. Rynek 2, pok.1, tel. 76 724-67-87 lub 76 724-97-07.

 

 2018-05-21

Konsultace społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice
na lata 2018 – 2028

 Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018 – 2028 - POBIERZ PLIK PDF

 Formularz konsultacji społecznych - POBIERZ PLIK DOCX

 Formularz konsultacji społecznych - POBIERZ PLIK DOCX

Formularza elektroniczny konsultacji społecznych: http://polkowice-gprprojekt.badanie.net/

 2018-05-16

Burmistrz Polkowic  ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków  budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Polkowice na rok 2018 dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków: od dnia 14.05.2018 r. do dnia 21.09.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, kancelaria pokój 10.

Komisja powołana przez Burmistrza Polkowice, w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, dokona wizji w nieruchomości, sporządzi protokół kwalifikujący piec do wymiany oraz wykona dokumentację zdjęciową. Po pozytywnej kwalifikacji pieca, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o kwalifikacji pieca oraz możliwości podpisania umowy dotacyjnej. Realizacja zadania powinna nastąpić do dnia 31.10.2018 r.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania dotacji jest pozostawienie pieca starej generacji do czasu kwalifikacji pieca oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

Zasady udzielania dotacji określone są w Uchwale nr XXVIII/419/18 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 kwietnia 2018 r. wraz z regulaminem oraz wnioskiem.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Rynek 6 pok.22 lub pod numerem tel. (76) 724 97 05.

 

  - POBIERZ PLIK

 Wniosek - POBIERZ PLIK PDF

 2018-04-19

Zaproszenie do składania ofert

GMINA POLKOWICE

59-100 Polkowice, ul. Rynek 1

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania pn.:

„Budowa sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach

(do 31.08.2017 r. Gimnazjum nr 2 w Polkowicach)”

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105490

Uwaga! Ogłoszenie zostało zmienione 08.05.2018 r.

„UWAGA! do ogłoszenia w dniu 09.05.2018 r. zostały dodane zaktualizowane załączniki”

 

 Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF

 Wynik postępowania - POBIERZ PLIK PDF

 2018-04-19

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mający stałe zameldowanie na terenie gminy Polkowice, zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z §6 ust. 5 pkt 1 uchwały XXXII/385/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce, wnioski należy składać do końca tygodnia następującego po tygodniu, którym nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i w obecnym roku termin ten upływa 04.05.2018r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.bip.ug.polkowice.pl  w zakładce Oświata – stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale Oświaty i Kultury ul. Rynek 2, pok.1, tel. 76 724-67-87 lub 76 724-67-07.

 2018-03-05

DECYZJE PODATKOWE NA ROK 2018

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM NOWEGO PROGRAMU PODATKOWEGO

DECYZJE PODATKOWE NA ROK 2018

ZOSTANĄ WYDANE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

SYTUACJA POWYŻSZA NIE SPOWODUJE ŻADNYCH UJEMNYCH KONSEKWENCJI DLA PODATNIKÓW.

TERMIN ZAPŁATY PODATKU PRZYPADAJĄCY NA 15 MARCA ULEGNIE WYDŁUŻENIU I WYNIESIE 14 DNI OD DATY OTRZYMANIA DECYZJI.

 

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE KAŻDY Z PODATNIKÓW
OD ROKU 2018 BĘDZIE MIAŁ NADANY INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT PODATKÓW.

INDYWIDUALNY NUMER BANKOWY BĘDZIE PODANY
NA DECYZJACH PODATKOWYCH.

 

 2018-02-20

Informacja o obowiązkach i sankcjach wynikających z przepisów ustawy
z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością
na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.)

 Treść informacji - POBIERZ PLIK PDF