fbpx

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.
 2. Administrator wyznaczył:
  • Inspektora Ochrony Danych – p. Piotra Leśniewicza,
  • Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – p. Stanisława Rozwadowskiego
 3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
  • przy użyciu poczty elektronicznej: iod@ug.polkowice.pl,
  • w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice,
  • korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.
 4. Administrator danych osobowych – Burmistrz Polkowic – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • związanych z realizacją zawartych umów,
  • określonych w treści zgody – w przypadkach, gdy podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 5, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Polkowic (w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres załatwiania sprawy w Urzędzie, tj. realizacji celów, o których mowa w ust. 5, a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczących obowiązku przechowywania/archiwizacji dokumentów (Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przepisy prawa podatkowego, określające okres przechowywania dokumentów i inne).
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 9. W przypadku, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy właściwy w sprawach ochrony danych osobowych).
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych jest obowiązkowe. Brak podania wymaganych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów, dla których dane są zbierane, a także brakiem możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw przysługujących na podstawie określonych przepisów.
 11. W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube