fbpx

Nie tylko dla palących węglem

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo[
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek otrzymają również gospodarstwa domowe, którym wcześniej została wydana decyzja odmowna z powodu braku wpisu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek zostanie przyznany wszystkim gospodarstwom domowym, zamieszkującym w odrębnych lokalach, mającym jeden i ten sam adres zamieszkania, jeśli źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

 • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

UWAGA!
Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Nabór wniosków
Dla mieszkańców gminy Polkowice nabór wniosków realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek można złożyć:

 • tradycyjnie w formie papierowej w Ośrodku Pomocy społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 2, pok nr 13, 16
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 20.09.2022 r. (Dz.U z 2022 r. poz. 1967).

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube