fbpx

Deklaracja dostępności

 

Dostępność cyfrowa

Gmina Polkowice zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Gminy Polkowice Strona internetowa Gminy Polkowice.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu występujących treści niedostępnych lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak i po części nieprawidłowe opisy alternatywne przy zdjęciach / grafikach,
 • niektóre skany dokumentów zostały zapisane jako zdjęcia, obrazki z rozszerzeniem JPG, które nie są dostępne dla czytników osób niewidomych.

Wyłączenia

 • materiały wideo oraz dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • dokumenty, ogłoszenia, oświadczenia majątkowe, wnioski i interpelacje zgłaszane na sesjach Rady Miejskiej, petycje, które nie zostały wytworzone przez Urząd Gminy Polkowice,
 • dokumenty techniczne, których dostosowanie do dostępności cyfrowej nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • Focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • Możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Data sporządzenia deklaracji

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2019-09-01

Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Urzędu Gminy Polkowice oraz koordynatora ds. dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawach dostępności: Małgorzata Konieczyńska, e-mail: koordynator@gmina.polkowice.pl, telefon: 76 847 41 12

 

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • Opis na czym polega problem oraz wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie terminów zgłoszenia oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę.

Ewentualne skargi należy kierować do Urzędu Gminy Polkowice:

 • pisemnie na adres: Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice bądź bezpośrednio w kancelarii pokój numer 10, w budynku Ratusza w godzinach: – poniedziałek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30, – wtorek od 7:30 do 17:00, – piątek od 7:30 do 14:00.
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gmina.polkowice.pl
 • za pomocą platformy e-PUAP: epuap.gov.pl
 • telefonicznie pod numerem 76 847 41 68

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Ratusz – Rynek 1

Budynek pięciokondygnacyjny z windą (bez informacji głosowej). Do budynku prowadzą 3 wejścia, z których jedno, od strony kościoła jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których jest zamontowana poręcz po obu stronach. Po wejściu do budynku w odległości około 2,20 metra znajduje się szklana ściana z drzwiami uchylnymi tworząc przedsionek. W przedsionku, po lewej stronie od wejścia znajdują się drzwi do kancelarii. Kancelaria wyposażona jest w pętlę indukcyjną. Na każdym piętrze budynku znajduje się tyflomapa: – na parterze, w holu głównym, około 3 metrów za przedsionkiem, przy ścianie po lewej stronie; – na 1 piętrze na ścianie naprzeciwko windy z lewej strony; – na 2 piętrze na ścianie naprzeciwko windy; – na 3 piętrze na ścianie naprzeciwko windy po prawej stronie. Toaleta dostosowana do osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze. Pomieszczenia biurowe numer 15-18 na parterze, 117-125 na pierwszym piętrze, 213 i 214 na drugim piętrze oraz 303 na trzecim piętrze są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach (schody), w celu załatwienia sprawy należy udać się do kancelarii pokój 10, gdzie przywołany zostanie właściwy pracownik merytoryczny. W holu głównym po lewej stronie znajduje się elektroniczna tablica ogłoszeń. W jej prawym górnym rogu umieszczony jest kod QR dla osób, które korzystają z czytników ekranowych. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem przewodnikiem lub asystentem. W budynku znajduje się materac ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego – Rynek 12

Budynek czterokondygnacyjny bez windy. Do budynku prowadzi 1 wejście dla interesantów, które dostępne jest dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na każdej kondygnacji znajduje się tyflomapa: – na parterze około 2 metrów od wejścia, na ścianie po prawej stronie; – na 1 i 2 piętrze, na ścianie naprzeciwko schodów; – w piwnicy na ścianie naprzeciwko schodów po prawej stronie. W budynku na parterze przy schodach na górę umieszczony jest dzwonek przywołujący pracownika. Sala ślubów znajduje się na parterze budynku, natomiast biura na 1 i 2 piętrze. W budynku brak jest pętli indukcyjnej. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem przewodnikiem lub asystentem. W budynku znajduje się materac ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Budynek – Rynek 17-18 i 19

Budynek pięciokondygnacyjny bez windy. Do budynku prowadzą 2 wejścia dla interesantów, z których tylko jedno do Rynek 17-18 jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do Rynek 19 jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami (schody). W Rynek 17-18 za drzwiami głównymi, w odległości około 1,5 metra znajdują się drzwi wewnętrzne tworząc przedsionek, za którym w odległości około 1,5 metra na ścianie po lewej stronie umieszczona jest tyflomapa. Przy obydwu wejściach do budynku umieszczony jest dzwonek przywołujący pracownika, w Rynek 17-18 dzwonek znajduje się w przedsionku po lewej stronie natomiast w Rynek 19 na zewnątrz przy drzwiach. W budynku brak jest pętli indukcyjnej. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem przewodnikiem lub asystentem. W budynku znajduje się materac ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Budynek – Górna 2

Budynek pięciokondygnacyjny z windą do 2 piętra (bez informacji głosowej). Do budynku prowadzi 1 wejście z przeszklonymi drzwiami otwieranymi automatycznie. Po wejściu do budynku w odległości około 4 metrów znajdują się kolejne przeszklone drzwi otwierane automatycznie tworząc przedsionek. W budynku na wszystkich piętrach, za wyjątkiem trzeciego, znajdują się tyflomapy: – na parterze w przedsionku około 2 metrów od wejścia na ścianie po prawej stronie; – na 1 i 2 piętrze przy wyjściu z windy na ścianie po prawej stronie. Na parterze przy tyflomapie, po jej prawej stronie, umieszczony jest dzwonek przywołujący pracownika. Na każdym piętrze za wyjątkiem trzeciego znajdują się toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia 302 i 303 na trzecim piętrze są niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (schody). W całym budynku za wyjątkiem piwnicy, przy schodach oraz przy wejściu do windy zamontowane są pola uwagi. W budynku brak jest pętli indukcyjnej. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem przewodnikiem lub asystentem. W budynku znajduje się materac ewakuacyjny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Budynek – Rynek 30

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. Do budynku prowadzi 1 wejście dla interesantów, które dostępne jest dla osób ze szczególnymi potrzebami. Za drzwiami wejściowymi w odległości około 2 metrów znajdują się drzwi wewnętrzne tworząc przedsionek. W przedsionku w odległości około 1,5 metra od wejścia na ścianie po lewej stronie znajduje się tyflomapa. Przy wejściu do budynku umieszczony jest dzwonek przywołujący pracownika. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem przewodnikiem lub asystentem.

 

Lokalizacja najbliższych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

 • Ulica Targowa – 2 miejsca
 • Ulica Browarna – 1 miejsce
 • Ulica Słowiańska – 3 miejsca
 • Ulica Głogowska – 1 miejsce
 • Ulica Gdańska – 2 miejsca
 • Ulica Leśna – 1 miejsce.

 

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej

Wszystkie budynki zlokalizowane są w obrębie rynku. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy ulicy 3-go Maja na wysokości Parku Miejskiego.

 

Informacje dodatkowe

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeśli potrzebujesz skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego (lub innego tłumacza) powinieneś zawiadomić o tym Urząd, za pośrednictwem formularza Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza do 3 dni roboczych przed wizytą. Tłumacz języka migowego jest bezpłatny dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

 

 

 

 

 

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube