fbpx

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Gminy Polkowice

Gmina Polkowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminy Polkowice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • braku i po części nieprawidłowych opisów alternatywnych przy zdjęciach/grafikach
 • zapisaniu niektórych skany dokumentów jako zdjęcia, obrazki o rozszerzeniach JPG, które nie są dostępne dla czytników osób niewidomych.

Wyłączenia

 • materiały wideo opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają transkrypcji tekstowej, napisów rozszerzonych, audiodeskrypcji,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy dostępności cyfrowej, nie są dostępne cyfrowo,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Czarnecki.
 • E-mail: koordynator@gmina.polkowice.pl
 • Telefon: 767496001

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Polkowice
 • Adres: ul. Rynek 1
  59-100 Polkowice
 • E-mail: kancelaria@gmina.polkowice.pl
 • Telefon: 76 8474168

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ratusz – Rynek 1
Budynek 5 kondygnacyjny z platformą dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą 3 wejścia, z których 2 są dostępne dla osób na wózkach. Do wejścia głównego prowadzą schody. Kancelaria znajduje się na parterze budynku. W Kancelarii znajduje się pętla indukcyjna. Na  parterze umiejscowiona jest również toaleta dostosowana do  osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia numer 15-18 na  parterze i numer 117-125 na I piętrze są niedostępne dla osób na  wózkach (schody); w  celu załatwienia sprawy należy udać się do kancelarii, gdzie przywołany zostanie właściwy pracownik merytoryczny. W holu głównym po lewej stronie znajduje się elektroniczna tablica ogłoszeń. W jej prawym górnym rogu znajduje się kod QR dla osób, które korzystają z czytników ekranowych. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek Urzędu Stanu Cywilnego – Rynek 12
Budynek 4 kondygnacyjny bez windy. Do budynku prowadzi 1 wejście dla interesantów, które dostępne są dla osób na wózkach. Sala ślubów znajduje się na parterze budynku przy  wejściu, natomiast biura na 1 i 2 piętrze. Przy wejściu do budynku umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek – Rynek 17-18 i 19
Budynek 5 kondygnacyjny bez windy. Do budynków prowadzą 2 wejścia dla interesantów, które dostępne są dla osób na wózkach. Przy obydwu wejściach do budynku umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek – ul. Górna 2
Budynek 5 kondygnacyjny z windą. Do budynku prowadzi 1 wejście dla interesantów, które dostępne są dla osób na wózkach. Przy wejściu do budynku umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnością. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek – ul. Górna 30
Wszystkie pomieszczenia mieszczą się na parterze. Do budynku prowadzi 1 wejście dla  interesantów, przy którym umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

 

Lokalizacja miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

 • ul. Targowa –  2 miejsca
 • ul. Browarna –  1 miejsce
 • ul. Słowiańska –  1 miejsce
 • ul. Głogowska –  1 miejsce
 • ul. Gdańska – 2 miejsca
 • ul. Leśna –  1 miejsce

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz tłumacza języka migowego powinieneś zawiadomić o tym Urząd do 3 dni roboczych przed wizytą. Tłumacz języka migowego jest bezpłatny dla osoby z niepełnosprawnością. Formularz „OA-30 Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza PJM/SJM/SKOGN” dostępny jest na stronie https://bip.gminapolkowice.pl/ugpolkowice,m,1034,druki-do-pobrania.html

Inne informacje i oświadczenia

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom z niepełnosprawnością ruchową czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube